Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Životní situace

Žádost o stavební povolení

01. Identifikační kód
02. Kód
03. Pojmenování (název) životní situace
Žádost o stavební povolení
04. Základní informace k životní situaci

Dle nového stavebního zákona vyžadují vydání stavebního povolení stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce, které nejsou uvedeny v § 103 (stavby bez ohlášení a povolení) a § 104 (stavby na ohlášení) stavebního zákona.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

- fyzická osoba
- fyzická osoba podnikající – záměr souvisí s její podnikatelskou činností
- právnická osoba
příp. zplnomocněný zástupce těchto osob

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Obecná úprava stavebního řízení je stanovena zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) §§ 108 – 115.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti u MČ Praha 21

08. Na které instituci životní situaci řešit

MČ Praha 21, odbor stavební

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

žádost o stavební povolení a přílohy stanovené v části B

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Pro vydání stavebního povolení je předepsán formulář, a to z vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, příloha 9. Formulář je také k dispozici v každé kanceláři stavebního úřadu, případně v elektronické podobě na webových stránkách úřadu.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky za vydání stavebního povolení jsou upraveny zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka 18 Sazebníku správních poplatků. Výše poplatku se liší dle typu stavby. Úhradu je možno provést přímou platbou v pokladně úřadu nebo bezhotovostním převodem z účtu.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení se řídí zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 71, tj. v jednoduché věci rozhoduje úřad bezodkladně. Jinak musí být rozhodnuto do 60, ve zvlášť složitých případech do 90 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Okruh účastníků stavebního řízení je  stanoven v § 109 stavebního zákona, dále se řízení účastní dotčené orgány a organizace, které hájí zájmy dle zvláštních předpisů. Jejich okruh je individuální a závisí na typu povolované stavby.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

V případě neúplného podání bude žadatel vyzván k doplnění žádosti.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost o vydání stavebního povolení je možno podat elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem, nebo datovou schránkou. Další přílohy žádosti a projektovou dokumentaci je nutné doručit poštou nebo osobně na podatelnu úřadu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Postupuje se podle zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

- zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování,
územního opatření a stavebního řádu
- vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
- vyhl. č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
- vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
- vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti stavebnímu povolení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání je podáváno u orgánu, který povolení vydal, tj. u odboru výstavby ÚMČ Praha 22. Odvolání je po provedení nezbytných úkonů postoupeno odvolacímu orgánu, kterým je odbor stavebního řádu a územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy, případně odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy (u dopravních staveb).

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Skutkové podstaty přestupků a správních deliktů jsou stanoveny pro fyzické osoby v § 178 odst. 2 písm. d) až h) stavebního zákona, pro právnické osoby v § 180 odst. 1 písm. d) až h) stavebního zákona. Maximální výše sankce se liší dle konkrétní skutkové podstaty.

21. Nejčastější dotazy

Dotazy se liší v závislosti na typu povolované stavby. Dotazy Vám zodpoví referenti stavebního úřadu.

22. Další informace

MČ Praha 21, stavební odbor

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Informace k novému stavebnímu zákonu lze najít na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (www.mmr.cz)

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Odbor stavební úřad
26. Kontaktní osoba
Kupr Jan
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
11. květen 2015
28. Popis byl naposledy aktualizován
11. květen 2015
29. Datum konce platnosti popisu
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz