Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

 • Úřad
 • Odbor životního prostředí a dopravy
Odbor

Odbor životního prostředí a dopravy

Kontakty:
  • Martina Vrbková
   referent odboru životního prostředí a dopravy
   Kompetence: lovecké a rybářské lístky,ochrana ovzduší a zvířat,kácení dřevin
  • Martin Švejnoha
   referent odboru životního prostředí a dopravy
   Kompetence: ZPF a odpadové hospodářství

Náplň činnosti:

Oddělení životního prostředí

Zajišťuje výkon státní správy ze zákonů:

 • Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., v platném znění, zejména problematika kácení dřevin rostoucích mimo les, vydávání stanovisek ke stavbám, vede evidenci cest atd.  Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., v platném znění, zejména vydávání stanovisek ke stavbám, kontroly a dodržování zákona ve věci stacionárních zdrojů  a  tmavosti kouře atd.  Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu č. 334/1992 Sb., v platném znění, zejména vydávání souhlasů s vynětím pozemku ze ZPF, rozhodnutí o odvodech    a kontrola dodržování stanovených podmínek atd.  Zákon o lesích č. 289/1995 Sb., v platném znění, zejména ukládání pokut a vyřizování stížností atd.  Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění, zejména vydávání stanovisek ke stavbám, a ročních hlášení o odpadech, provádění kontrol nad dodržováním zákona a souvisejících předpisů atd.   Zákon o veterinární péči č. 166/1999 Sb., v platném znění, zejména přijímání oznámení o svodech zvířat, odchyt toulavých zvířat atd.  Zákon o ochraně zvířat proti týrání č. 246/1999 Sb., v platném znění, zejména provádí kontroly společně s krajskou veterinární správou, zda nedochází k týrání  zvířat a vede o tom řízení atd.  Zákon o rybářství č. 99/2004 Sb., v platném znění, zejména vydávání rybářských lístků atd.  Zákon o rostlinolékařské péči č. 326/2004 Sb., v platném znění, zejména kontrola výskytu a šíření plevelů atd.  Zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb., v platném znění, zejména vydávání a odebírání loveckých lístků atd.  Provádění kontrol a ukládání pokut za neplnění povinností dle výše uvedených zákonů

Zajišťuje výkon samosprávy:

 • Odpady: zejména spravuje stanoviště kontejnerů na tříděný odpad, řeší problematiku černých skládek, přistavuje kontejnery na velkoobjemový odpad a bioodpad, zajišťuje odvoz košů na psí exkrementy atd. Zeleň: zejména zajišťuje údržbu zeleně ve vlastnictví MČ Praha 21, jedná se o údržbu travnatých ploch a dřevin, včetně výsadeb dřevin

 

Silniční správní úřad:

 • odpovídá za výkon státní správy na komunikační síti MČ Praha 21 a MČ Praha - Běchovice,  Koloděje a Klánovice mimo vybranou síť pozemních komunikací (ve vlastnictví HMP, resp. správě spol. TSK), včetně výkonu státního  odborného dozoru rozhoduje o podmínkách úprav silničního provozu na pozemních komunikacích II. a III. třídy, na základě žádostí rozhoduje o zřízení vyhrazených parkovišť i pro osoby zdravotně postižené vydává rozhodnutí o zvláštní užívání komunikací podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (tzv. výkopové práce, prodejní zábory, stavební zábory, reklamní stojky, umístění kontejnerů a maringotek, aj.) vydává rozhodnutí o připojení nemovitosti sjezdem na komunikace, o připojení pozemních komunikací na komunikaci podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích stanovuje definitivní dopravního značení na základě žádostí pověřených správců, vlastníků komunikací, na základě vyjádření Policie ČR. Řeší dopravní situace v rámci přenesené působnosti  ve správním obvodu Praha 21. Povoluje osazení  dočasného dopravního značení , včetně uzavírek komunikací  II. a III. třídy. Provádí kontrolní činnosti; provádí státní odborný dozor; dohlíží nad dodržováním podmínek rozhodnutí SSÚ vydaných. Vydává závazná stanoviska a vyjádření  ke studiím a projektovým dokumentacím pro účely územního či stavebního řízení. Vydává povolení k vjezdu do oblastí s instalovaným zákazem vjezdu, stanovuje příjezdovou cestu na zařízení staveniště. spolupracuje s vlastníky, pověřenými správci, s příslušnými projektovými a dodavatelskými kancelářemi při koordinaci výstavby komunikační sítě ve svém správním obvodě a dohlíží zejména na bezpečnost a plynulost silniční dopravy spolupracuje s MHMP, s Dopravním podnikem HMP, se spol. ROPID, s okolními městskými částmi a obcemi, aj.  v otázkách rozvoje a plnění přepravních požadavků v oblasti MHD SSÚ jsou oznamovány poruchy inženýrských sítí,  ve spolupráci s jejich správci vydává dodatečná rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací; posuzuje projekty týkající se rozvoje energetické sítě a vydává k nim závazná stanoviska a rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací řeší přestupky fyzických i právnických osob ve své kompetenci; stanovuje správní poplatky řeší podání, podněty a stížnosti občanů ve své věcně kompetenci a poskytuje informace úzce spolupracuje s Dopravní komisí Rady MČ Praha 21, předkládá návrhy usnesení RMČ Praha 21 v rámci své věcné příslušnosti

OŽPD  v rámci své činnosti:

 • Vydává souhlasy, vyjádření, koordinovaná stanoviska, koordinovaná závazná stanoviska      vede správní řízení ve věci fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob stanovuje správní poplatky spolupracuje s odborem majetku a investic.

Referenti odboru životního prostředí a dopravy mají úřední hodiny stanoveny takto: 

 • pondělí, středa od 08.00 do12.00 hod.; od 13.00 do 17.30 hod.
 • pátek od 08.00 do12.00 hod.

Sběrné nádoby na jedlý olej z domácností

Související životní situace:

Související témata: Doprava Alternativní doprava Odpadové hospodářství Životní prostředí Pražská integrovaná doprava Tranzitní doprava Úřad městské části Ostatní doprava


Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Hardt Jiří
Odbor životního prostředí a dopravy
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz