Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

 • Úřad
 • Odbor školství a kultury
Odbor

Odbor školství a kultury

Kontakty:

Odbor školství a kultury, zajišťuje úkoly Městské části Praha 21 v samostatné i přenesené působnosti v oblasti školství. Podílí se zabezpečení provozu základních a mateřských škol, které zřizuje.Plní úkoly v oblasti školství v rozsahu působnosti dané Statutem hl. m. Prahy (základní a mateřské školy z Městských částí Běchovice, Klánovice a Koloděje), zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Metodicky řídí a kontroluje hospodaření škol a školských zařízení dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Podílí se na tvorbě a realizaci koncepce školství v MČ Praha 21.

Zákony:

 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona
 • zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznávání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
 • vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
 • vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
 • vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
 • vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
 • nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
Školství

• vytváření podmínek pro plnění povinné školní docházky, • zajišťování provozu základních škol, mateřských škol a  školních jídelen, • příprava podkladů pro poskytnutí investičních prostředků, • příprava podkladů pro  vybavení škol a předškolních zařízení, • zajišťování správy školských zařízení, • zajišťování  dohod s obcemi, jejichž děti plní na Praze 21 povinnou školní docházku o úhradě neinvestičních nákladů,• zpracování návrhu rozpisu rozpočtu finančních prostředků státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v obvodu své působnosti a předávání podkladů MHMP ve spolupráci s finančním odborem, • dohled nad dodržováním výživových norem, řešení stížností v oblasti školního stravování, • řešení  stížností na úseku škol a školských zařízení v obvodu MČ, •  rozhodování o přijímaných opatřeních na základě výsledků České školní inspekce ve školách a školských  zařízeních, které MČ zřizuje, • provádění kontrolní činnosti hospodaření příspěvkových organizací v oblasti školství,• navrhuje kritéria pro hodnocení, odměňování ředitelů MŠ a ZŠ, • provádí hodnocení práce ředitelů MŠ, ZŠ zřízených městskou částí  a navrhuje jejich odměny, • organizačně zajišťuje průběh konkurzů na ředitele zřizovaných MŠ a ZŠ, • vyhotovuje zřizovací listiny MŠ a ZŠ, • přijímá opatření na základě výsledků šetření České školní inspekce, • zpracovává  komplexní přehled údajů z výročních zpráv jednotlivých MŠ a ZŠ ve správním obvodu a souhrn předává nadřízeným orgánům,• spolupracuje s metodiky protidrogové prevence na školách ve správním obvodu MČ Praha 21 a s protidrogovými koordinátory všech MČ Praha 21 

Kultura, sport

• zajišťování činností v oblasti podpory, rozvoje a ochrany kultury a tělovýchovy v MČ, odpovědnost za metodickou, analytickou a koncepční činnost v této oblasti a příprava podkladů pro jednání rady a zastupitelstva MČ, • spolupráce na rozvoji tělovýchovy a sportu v MČ, • zpracování podkladů pro jednání komisí rady MČ pro kulturu a sport, • sledování přehledu subjektů působících v MČ v oblasti kultury a tělovýchovy, • zajišťování funkce zřizovatele organizací a zařízení, které metodicky řídí (místní  knihovna) • koordinace kulturně osvětové, sportovní a společenské činnosti, která se koná pod záštitou MČ, • provádění kontrolní činnost hospodaření příspěvkových organizací v oblasti kultury, •    zajišťování vazeb MČ na odborné orgány státní správy, profesní a zájmové organizace v oblasti kultury a tělovýchovy, •  vyřizování stížností příslušejících odboru dle náplně jeho činnosti, •    zajišťování provozu újezdského divadla a tělocvičny, •  zajišťuje kontrolu   a údržbu hřišť  ve  správě MČ Praha 21 • vede jejich evidenci a navrhuje jejich rozšiřování a doplňování hracími prvky a nářadím

  

 

Související témata: Děti a mladí lidé Média a komunikace Mimoškolní vzdělávání a dovednosti Spolková činnost Sport a volný čas Strategické plánování a řízení Základní škola Umění a kultura Úřad městské části Zdravá MČ a místní Agenda 21 Mateřské školy Historie Újezda nad Lesy Školství


Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Gryčová Helena
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz