Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

Informace

Zákon 123/1998 Sb., v platném znění, práva na info o živ.prostředí

ZÁKON
č. 123/1998 Sb.,

o právu na informace o životním prostředí
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1
Předmět úpravy

(1) Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství,1) zabezpečení práva na přístup k informacím o životním prostředí a na včasné a úplné informace o životním prostředí1a), na vytvoření podmínek pro výkon tohoto práva a podporu aktivního zpřístupňování informací o životním prostředí ze strany povinných subjektů. Stanoví

a) podmínky  výkonu práva  na včasné a úplné informace o životním prostředí, jimiž disponují povinné subjekty podle tohoto zákona nebo které jsou k dispozici pro tyto subjekty,
b) přístup  veřejnosti k informacím o životním prostředí, kterými disponují povinné subjekty podle tohoto zákona nebo které jsou k dispozici pro tyto subjekty,
c) základní podmínky a lhůty pro zpřístupňování informací a důvody, pro které mohou povinné subjekty podle tohoto zákona odepřít zpřístupnění informace,
d) aktivní zpřístupňování informací o životním prostředí a podporu používání zařízení umožňující dálkový přístup,
e) vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí.

(2) Zpřístupňování údajů získaných pro statistické účely a zpřístupňování   statistických  informací  se  řídí zvláštním zákonem.2)


§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) informacemi  o životním prostředí (dále  jen  „informace“)  informace  v jakékoli technicky proveditelné podobě, které vypovídají zejména o
1. stavu a vývoji životního  prostředí, o příčinách a důsledcích tohoto stavu,
2. připravovaných nebo prováděných činnostech a opatřeních a o uzavíraných dohodách, které mají nebo by mohly mít vliv na stav životního prostředí a jeho složek,
3. stavu složek životního prostředí, včetně geneticky modifikovaných organismů, a o interakci mezi nimi, o látkách, energii, hluku, záření, odpadech včetně radioaktivních odpadů a dalších emisích do životního prostředí, které ovlivňují nebo mohou ovlivňovat jeho složky, a o důsledcích těchto emisí,
4. využívání  přírodních zdrojů a jeho důsledcích na životní prostředí a rovněž  údaje nezbytné pro vyhodnocování příčin a důsledků tohoto využívání a jeho vlivů na živé  organismy a společnost,
5. vlivech  staveb, činností,  technologií a  výrobků na životní prostředí a veřejné zdraví a o posuzování vlivů na životní prostředí,
6. správních řízeních ve  věcech životního prostředí, posuzování vlivů na  životní prostředí, peticích a  stížnostech v těchto věcech  a   jejich  vyřízení  a   rovněž  informace  obsažené v písemnostech týkajících se zvláště  chráněných součástí přírody  a  dalších  součástí  životního prostředí chráněných podle zvláštních předpisů,
7. ekonomických a finančních analýzách použitých v rozhodování a dalších opatřeních a postupech ve věcech životního   prostředí,   pokud   byly  pořízeny zcela nebo zčásti z veřejných prostředků,
8. stavu veřejného zdraví, bezpečnosti a podmínkách života lidí, pokud jsou nebo mohou být ovlivněny stavem složek životního prostředí, emisemi nebo činnostmi, opatřeními a dohodami podle bodu 2.,
9. stavu kulturních a architektonických památek, pokud jsou nebo mohou být ovlivněny stavem složek životního prostředí, emisemi nebo činnostmi, opatřeními a dohodami podle bodu 2.,
10. zprávách o provádění a plnění právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí,
11. mezinárodních, státních, regionálních  a místních strategiích a programech, akčních plánech apod., jichž se Česká republika účastní, a zprávách o jejich plnění,
12. mezinárodních závazcích týkajících se životního prostředí a o plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána,
13. zdrojích informací  o stavu životního  prostředí a přírodních zdrojů;
b) povinnými subjekty
1. správní úřady a jiné organizační složky státu a orgány územních samosprávných celků3),
2. právnické nebo fyzické osoby, které na základě zvláštních právních předpisů vykonávají v oblasti veřejné správy působnost vztahující se přímo nebo nepřímo k životnímu prostředí4),
3. právnické osoby založené, zřízené, řízené nebo pověřené subjekty uvedenými v bodech 1a 2, jakož i fyzické osoby pověřené těmito subjekty, které na základě právních předpisů nebo dohody s těmito subjekty poskytují služby, které ovlivňují stav životního prostředí a jeho jednotlivých složek (dále jen „pověřená osoba“);
c) zpřístupňováním informací jejich poskytování jakoukoliv technicky proveditelnou formou jednotlivým  právnickým nebo fyzickým osobám,  jež  o  ně  požádaly, (dále  jen „žadatel“), přímé nahlížení do písemností nebo jiných souborů informací,  pořizování výpisů, opisů nebo kopií žadatelem v sídle nebo v jiných prostorách povinných subjektů a informování o způsobech a metodách získání jednotlivých informací;
d) aktivním zpřístupňováním informací jejich poskytování neomezenému okruhu subjektů, aniž by bylo třeba podat žádost.


§ 3
Žádost o poskytnutí informace

(1)  Žadatel  může  za   účelem  získání  informace  o  životním prostředí  požádat  povinný subjekt o  zpřístupnění  informace  o  životním prostředí.  Svou  žádost  nemusí odůvodňovat. Žádost lze učinit ústně, písemně, telefonicky, elektronicky, faxem nebo jinou technicky proveditelnou formou. Ze žádosti musí  být  zřejmé,  čeho  se má  týkat  informace,  jež  má  být poskytnuta. Ze žádosti musí být patrno, kdo ji podal.

(2)  V  případě  nesrozumitelné  nebo  příliš obecně formulované žádosti je  žadateli do 15 dnů od obdržení  žádosti zaslána výzva k jejímu  upřesnění. Ve  výzvě musí  být určeno,  v jakém směru je třeba  žádost  upřesnit.  Žadatel   je  povinen  tuto  žádost  bez zbytečného odkladu,  nejpozději do 15  dnů, v požadovaném  rozsahu upřesnit. Pokud žadatel  do  15  dnů  od  doručení  výzvy žádost v požadovaném směru neupřesní, má se za to, že od své žádosti upustil.
 
(3)  V  případě  žádosti  podané  telefonicky,  pokud  ji  nelze neprodleně  vyřídit, je povinný subjekt  oprávněn  vyžádat si  její zaslání v písemné  formě. Pro tento případ platí ustanovení  o upřesnění žádosti přiměřeně.


§ 4
Žádost podaná nepříslušnému povinnému subjektu

V případě, že  je žádost  podána u povinného subjektu, jenž  nemá dotyčnou informaci  k dispozici, a současně nemá podle zvláštních právních předpisů povinnost takovou informaci mít, sdělí žadateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti, že požadovanou informaci nemůže z  tohoto důvodu poskytnout. Pokud je dotazovanému povinnému subjektu známo, který povinný subjekt má požadovanou informaci k dispozici, postoupí mu žádost ve lhůtách stanovených ve větě první a uvědomí o tom žadatele.


§ 5
Zveřejněná informace

(1) Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt  nejdříve, nejpozději  však  do 15 dnů,  místo poskytnutí informace  sdělit žadateli  údaje umožňující  vyhledání a získání zveřejněné informace. To neplatí, pokud  žadatel uvedl,  že nemá možnost získat zveřejněnou informaci jiným způsobem.

(2) Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, povinný subjekt mu ji poskytne.

§ 6
Způsob a forma zpřístupnění informace

(1) Žadatel může v žádosti navrhnout formu, případně způsob, jichž má být použito  při  zpřístupnění informace. Pokud žádá o zpřístupnění informace na technickém nosiči dat, je povinen uhradit jeho cenu nebo přiložit k žádosti technicky použitelný nosič dat.

(2) Pokud žadatel formu nebo způsob podle odstavce 1 neurčí, případně pokud takové formy nebo způsobu nelze ze závažných důvodů využít, zvolí se způsob a forma  zpřístupnění informace s ohledem na splnění účelu žádosti o zpřístupnění informace a její optimální využití  žadatelem. V pochybnostech se využije především formy a způsobu, jež byly žadatelem využity k podání žádosti. Pokud povinný subjekt zpřístupní informaci byť i jen částečně v jiné než požadované formě, musí tento svůj postup odůvodnit.


§ 7
Lhůta pro zpřístupnění informace

(1) Informaci je  třeba zpřístupnit  bez  zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od  obdržení žádosti, ledaže by si zvláštní okolnosti výjimečně vynucovaly  prodloužení  této lhůty, nejvýše však do 60 dnů. O takových  okolnostech a o prodloužení lhůty musí být žadatel před uplynutím 30denní lhůty vyrozuměn.

(2) V případě uvedeném v § 3 odst. 2 tohoto zákona počíná lhůta pro zpřístupnění informace běžet dnem doručení upřesněné žádosti.


§ 8
Omezení přístupu k informacím

(1)  Odepřeno  bude  zpřístupnění  informace,  pokud je vylučují předpisy
a) o ochraně utajovaných skutečností,5)
b) o ochraně osobních6)  nebo individuálních údajů2)  a o ochraně osobnosti,7)
c) o ochraně duševního vlastnictví,8)
d) o ochraně obchodního tajemství.9)

(2) Zpřístupnění informace může být rovněž odepřeno, pokud
a) byla povinnému subjektu  předána osobou, která k tomu nebyla podle zákona povinna a nedala předchozí  písemný souhlas k zpřístupnění této informace,
b) by zpřístupnění této informace mohlo mít nepříznivý vliv na ochranu životního prostředí v místech, kterých se informace týká,
c) žadatel se domáhá  informací opatřovaných v rámci přípravného řízení (vyšetřování)  v trestních věcech,10) nebo se informace týká neukončených řízení a nepravomocných   rozhodnutí o přestupcích a jiných správních deliktech,
d) žádost  byla  formulována  nesrozumitelně  nebo  příliš obecně a žadatel, ač  byl k tomu vyzván, ji podle § 3 odst. 2 tohoto zákona nedoplnil, nebo jde o anonymní žádost.

(3) Dále je možno odepřít zpřístupnění informace, pokud
a) se týká dosud nezpracovaných nebo nevyhodnocených údajů,
b) žádost je formulována zjevně provokativně nebo obstrukčně,
c) žadatel již má požadovanou informaci prokazatelně k dispozici.,
d) se týká vnitřních pokynů povinného subjektu, které se vztahují výhradně k jeho vnitřnímu chodu.

(4) Porušením obchodního tajemství není zpřístupnění informace označené za obchodní tajemství, pokud
a) se  požadovaná informace týká působení provozní činnosti podnikatele na životní prostředí,
b) hrozí  bezprostřední  ohrožení   lidského  zdraví  a  životního prostředí,
c) požadovaná  informace  byla  získána  z  prostředků z veřejných rozpočtů.

(5)  Porušením  práva  na  ochranu osobnosti není poskytnutí informace o původci  činnosti znečišťující nebo jinak ohrožující nebo poškozující životní prostředí obsažené   v pravomocném rozhodnutí o trestném činu, přestupku nebo jiném správním deliktu.

(6)  Pokud je to možné, zpřístupní se požadovaná informace po vyloučení těch skutečností, které zakládají důvod pro odepření zpřístupnění informace podle odstavců 1 a 2. O takovém zásahu a jeho důvodu musí být žadatel vždy při zpřístupnění informace uvědoměn.

(7) Právo odepřít zpřístupnění informace trvá pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření.

(8) Je-li odepřeno zpřístupnění informace v případech uvedených v odstavci 3 písm. a), sdělí povinný subjekt žadateli údaj o odhadu doby potřebné na zpracování nebo vyhodnocení požadovaných údajů a pokud tuto činnost neprovádí sám, i identifikační údaje osoby, která má tuto činnost provést.

(9) Jde-li o žádost o poskytnutí informace o emisích vypouštěných nebo vyzařovaných do životního prostředí, nelze použít důvody odepření zpřístupnění informace uvedené v odstavci 1 písm. b) a d) a v odstavci 2 písm. a) a b).


§ 9
Rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace

(1) Pokud povinný subjekt žádosti o zpřístupnění informace, byť i jen zčásti nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro zpřístupnění informace rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace. Je-li povinným subjektem pověřená osoba, která není podle zvláštních právních předpisů oprávněna vydávat rozhodnutí, vydá rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace povinný subjekt, který pověřenou osobu založil, zřídil, řídí nebo pověřil, popřípadě s níž má uzavřenu dohodu podle § 2 písm. b) bodu 3.

(2) Rozhodnutí  se  nevydává  v  případě  anonymní žádosti, nebo pokud  žadatel podle  § 3 odst. 2  tohoto zákona  nedoplnil svou žádost, ač k tomu byl řádně a včas vyzván.

(3) Jestliže povinný subjekt ve stanovené lhůtě neposkytl informace či nevydal rozhodnutí, má se za to, že rozhodl informace odepřít.

(4) Obdobně  jako  v  odstavci  3  se  postupuje  v případě, kdy žadatel  nesouhlasí  s  vyloučením těch skutečností, které zakládají důvod pro odepření zpřístupnění informace podle § 8 odst. 1 a 2 před zpřístupněním informace.


§ 10
Bližší podmínky zpřístupňování informací

(1) Informace se zpřístupňují v pracovní době příslušných povinných subjektů, případně ve zvlášť stanovených úředních hodinách.

(2) Každý  má právo nahlížet do listin a  pořizovat si  z nich výpisy nebo opisy. Každý má rovněž právo, je-li to provozně možné, na pořízení kopií listin.

 (3) Povinné subjekty jsou v souvislosti se zpřístupňováním informací podle tohoto zákona oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli.

(4) Povinné subjekty zpracují veřejně přístupný sazebník úhrad podle odstavce 3 spolu s uvedením podmínek, za nichž se úhrady vybírají, popřípadě za nichž je možno od vybírání úhrad upustit.


§ 10a
Aktivní zpřístupňování informací

 (1) Povinné subjekty zpracovávají informace vztahující se k jejich působnosti a vytvářejí nezbytné technické a další podmínky pro aktivní zpřístupňování informací.

 (2) Povinné subjekty jsou povinny v rozsahu stanoveném tímto zákonem vést a aktualizovat elektronické databáze obsahující informace vztahující se k jejich působnosti. Tato povinnost neplatí pro pověřenou osobu, pokud informace podle odstavce 1 vede v elektronické databázi povinný subjekt, který pověřenou osobu založil, zřídil, řídí nebo pověřil, popřípadě s níž má uzavřenu dohodu podle § 2 písm. b) bodu 3.

 (3) Elektronické databáze podle odstavce 2 musí být přístupné prostřednictvím zařízení umožňujících dálkový přístup.

(4) Povinné subjekty aktivně zpřístupňují informace zejména způsobem umožňujícím dálkový přístup a dále prostřednictvím vlastní ediční a publikační činnosti.

(5) Povinné subjekty aktivně zpřístupňují zejména
a) koncepce, politiky, strategie, plány a programy týkající se životního prostředí a zprávy o jejich provádění, pokud jsou zpracovávány,
b) zprávy o stavu životního prostředí, pokud jsou zpracovávány,
c) souhrny údajů o sledování činností, které mají nebo by mohly mít vliv na stav životního prostředí a jeho složek,
e) správní rozhodnutí v případě, že jeho vydání předcházelo vydání stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu,10a)
f) dokumenty pořizované v průběhu posuzování vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu,10b)
g) hodnocení rizik týkající se životního prostředí, pokud jsou zpracovávány,
h) dohody o poskytování služeb podle § 2 písm. b) bodu 3.

(6) Ministerstvo životního prostředí dále aktivně zpřístupňuje
a) seznam informací, které mají mít povinné subjekty k dispozici s uvedením, u jakého povinného subjektu lze informace získat,
b) mezinárodní smlouvy a dohody, právní předpisy Evropských společenství, zákony a další právní předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a zprávy o jejich provádění a plnění, pokud jsou zpracovávány.

 (7) Pokud jsou informace uvedené v tomto ustanovení již prokazatelně přístupné prostřednictvím zařízení umožňujících dálkový přístup, mohou povinné subjekty na takto zveřejněné informace odkázat.


§ 10b
Zpřístupňování informací při mimořádných událostech

 V případě mimořádné události je veřejnost, které hrozí nebezpečí, varována podle zvláštních právních předpisů.10c)


§ 11
Povinnost jiných osob zpřístupňovat informace

Zvláštní zákon může stanovit případy, kdy je jiná osoba povinna zpřístupňovat  informace.11) Zvláštní zákon může rovněž určit odchylné způsoby a podmínky  zpřístupňování informací.12) Právo na informace  o životním  prostředí  podle  tohoto zákona  však nelze omezit nebo vyloučit.


§ 12
Zpráva o stavu životního prostředí

(1) Vláda České republiky projednává  a schvaluje zprávu o stavu životního prostředí České republiky jedenkrát za rok. Tato zpráva obsahuje zejména informace o kvalitě životního prostředí a o zátěžích, které na životní prostředí působí.

(2) Po projednání a schválení předloží vláda České republiky zprávu o stavu životního prostředí k projednání Parlamentu.

(3) Nejpozději do  tří měsíců od svého schválení musí  být tato zpráva zveřejněna.


§ 13
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

 

(1) Ústřední správní úřady
a) v mezích své působnosti vyvářejí podmínky pro realizaci a rozvoj environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, a
b) zajišťují odpovídající vzdělanost a informovanost svých zaměstnanců v oblasti životního prostředí.

(2) Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spolu s dalšími ústředními správními úřady, kraje a obce v samostatné působnosti jsou povinny podporovat environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu vycházející z principů udržitelného rozvoje zajišťované prostřednictvím státních i nestátních organizací.
   
(3) Ministerstvo životního prostředí
a) zpracovává Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice (dále jen „Státní program“) a předkládá jej vládě ke schválení,
b) garantuje, koordinuje a aktualizuje Státní program prostřednictvím akčních plánů na příslušná léta, a
c) podporuje rozvoj osvěty vedoucí k preventivní ochraně životního prostředí a udržitelné spotřebě (dále jen „environmentální poradenství“).
   
(4) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
a) zodpovídá za zařazení environmentální výchovy ve smyslu udržitelného rozvoje do základních pedagogických dokumentů, a
b) podporuje další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje.
   
(5) Kraje v samostatné působnosti
a) zpracovávají, koordinují a aktualizují krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy  a osvěty (dále jen „krajská koncepce“) vycházející ze Státního programu, a
b) podporují rozvoj environmentálního poradenství.

(6) Kraje umožňují obcím v samostatné působnosti podílet se na realizaci krajských koncepcí a vytvářet v této oblasti vlastní programy.

(7) Orgány veřejné správy s výjimkou organizačních složek státu mohou k podpoře environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty zřizovat zvláštní fondy.


§ 14
Použití předpisů o správním řízení a soudní ochrana

(1) Předpisy o  správním řízení13) se použijí  při řízení podle § 9 odst. 1, 3 a 4 tohoto zákona a k počítání lhůt.

 (2) Rozhodnutí o odepření  poskytnutí informace je po vyčerpání řádných opravných prostředků přezkoumatelné podle zvláštního právního předpisu.14)


§ 15
Vztah k jiným právním předpisům

Pokud  zvláštní  právní  předpisy15) upravují  též poskytování informací, které jsou předmětem úpravy tohoto zákona, nelze rozsah informací stanovený tímto zákonem omezit.


§ 16
Zrušovací ustanovení

Zrušují se:
1. § 14 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí,
2. § 72  odst.  2  zákona  České  národní  rady č. 114/1992 Sb., o ochraně  přírody a  krajiny, ve  znění pozdějších předpisů; zároveň  se   v  dosavadním  odstavci   1  zrušuje  číslování
odstavců.


§ 17
Účinnost

         Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1998.


Zeman v. r.
Havel v. r.
Tošovský, v.r.

Odkaz na info k dané problematice, k životnímu prostředí

Odkaz - info Ministerstvo životního prostředí ČR k dané problematice

 

Související témata: Ovzduší Legislativa Životní prostředí Účelnost - efektivnost - transparentnost a hospodárnost


Osoba odpovědná za aktuálnost informací:
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz