Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

  • Újezd nad Lesy
Informace

Jak funguje Úřad Městské části Praha 21

Úřad městské části Praha 21 vykonává úkoly v samostatné působnosti městské části, které mu uloží zastupitelstvo nebo rada městské části (samospráva), a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. Dále vykonává přenesenou působnost na území správního obvodu Praha 21, který zahrnuje městské části Praha 21- Újezd nad Lesy, Běchovice, Klánovice a Koloděje. Za chod Úřadu městské části je zodpovědný tajemník. 

Přenesená působnost územní samosprávy znamená, že obsah výkonu státní správy je v určitém rozsahu státem přenesen (delegován) na územní samosprávu.

Samospráva je způsob řízení určitého celku, kdy daný subjekt o alespoň některých svých záležitostech rozhoduje sám autonomním způsobem, tedy „spravuje se sám“. 

Nejvyšším orgánem samosprávy je zastupitelstvo. Zastupitelstvo je obecné označení pro přímo volený zákonodárný sbor na úrovni obcí včetně městských částí. Zastupitelstvo volí na svém prvním zasedání Radu městské části, která je také jejím výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti a je odpovědná zastupitelstvu. Starosta, který je volen absolutní většinou zastupitelů, je nejviditelnějším orgánem samosprávy. Protože nemá povahu statutárního orgánu, nemá však ani příliš velké pravomoci.

POZNÁMKA Označení Praha 21 se používá jak pro současné označení městské části Praha 21, bývalé obce Újezda nad Lesy, která byla do Prahy začleněna v r. 1974, stejně tak pro správní obvod Praha 21, který zahrnuje i sousední městské části, tedy Praha 21, Běchovice, Klánovice, Koloděje.  Správní obvod Praha 21 je zejména spojován s výkonem přenesené působnosti.

Kdo řídí úřad:  

Starosta Městské části Praha 21

Starosta řídí Radu městské části Praha 21 a zastupuje městskou části navenek. Dále podepisuje právní předpisy městské části a ukládá úkoly tajemníkovi úřadu. Mimo jiné zabezpečuje plnění úkolů obrany a civilní ochrany na území městské části.

Starostou Městské části Praha 21 je Milan Samec, jeho kancelář najdete v budově úřadu MČ v prvním poschodí.

Tajemnice Městské části Praha 21

Tajemnice Úřadu městské části je osoba,  která dohlíží na provoz státní správy a je v organizační struktuře Úřadu nadřízený všem zaměstnancům ÚMČ. Dohlíží na chod a plnění úkolů všech odborů.

Rada městské části Praha 21

Rada Městské části Praha 21 má pět členů, starostu, dva místostarosty a dva radní. Radě městské části je ze zákona zejména vyhrazeno zabezpečovat hospodaření městské části podle schváleného rozpočtu, rozhoduje v záležitostech patřících do samostatné působnosti městské části, pokud nejsou zákonem vyhrazeny zastupitelstvu městské části nebo pokud si je zastupitelstvo městské části nevyhradí.

Zastupitelstvo městské části Praha 21

Zastupitelstvo Městské části Praha 21 je složeno ze 17 zastupitelů. Zastupitelstvo mimo jiné schvaluje strategický plán městské části v souladu s programem rozvoje hlavního města Prahy, schvaluje rozpočet a závěrečný účet městské části. Také ale rozhoduje o úvěrech, půjčkách nebo dotacích. Seznam všech kompetencí naleznete zde.

Jak funguje politika? Co jsou politiky?

Politika je prohlášení o tom, čeho se samospráva -  koalice snaží dosáhnout a proč. Volební strany či jednotliví zastupitelé, kteří v zastupitelstvu vytvoří většinu, mají možnost po společné dohodě prohlasovat obsazení postů starosty a jednotlivých radních, a tím také mají možnost stanovit další směr vývoje v oblasti samosprávného rozhodování v městské části. Děje se tak obvykle na základě koaliční smlouvy, která obsahuje veřejné prohlášení o prioritách koalice. Koaliční  politika  je součet všech politik, tedy priorit v jednotlivých oblastech života, které se zavázala v koaliční smlouvě plnit.

Na stránkách praha21.cz si můžete vyhledat všechny aktuálně schválené priority, a zjistit, co Úřad Městské části a samospráva prosazují, kdo je zapojen, jak pracujeme s partnerskými organizacemi a jak jsme do této práce zapojili občany (Místní Agenda 21).

Podívejte se na seznam všech priorit RMČ, nebo je procházejte podle jednotlivých témat.

Struktura Úřadu MČ Praha 21

Odbory a jejich vedoucí  jsou odpovědné za řádný výkon státní správy v přenesené působnosti a za uvedení priorit Rady MČ do praxe. Organizační strukturu úřadu tvoří 10 odborů, městskou částí zřízené příspěvkové organizace a vyčleněné organizační složky. Kontakty naleznete zde.

Zapojte se

Jak Rada městské části Praha 21 zvyšuje možnost zapojování lidí do rozhodování v městské části naleznete na této stránce. Přečtěte si o způsobech, jak se můžete zapojit.

Legislativa

Občan České republiky je povinen řídit se platnými zákony.  Postavení městských částí a hlavního města Prahy je zakotveno v zákoně o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. a následně ve Statutu hlavního města Prahy v úplném znění k 1.1.2014

Aktuální přehled všech platných zákonů ČR naleznete na stránkách Portálu evropské justice.

Platné vyhlášky a nařízení Hlavního města Prahy naleznete na stránkách portálu hlavního města Prahy

Otevřený úřad

Právo na informace

Zákon vám dává právo vyžádat si od jakékoli organizace veřejného sektoru všechny zaznamenané informace na jakékoliv téma. Kdokoli může podat žádost o informace -  dle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím či zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.

Statistiky

Úřad produkuje oficiální statistické údaje o řadě oblastí veřejného života. Statistiky jsou používány lidmi uvnitř i vně úřadu k realizaci kvalifikovaných rozhodnutí a měření úspěšnosti strategických cílů a priorit. Zjistěte více o legislativě , která upravuje vydávání ukazatelů Strategického plánu MČ Praha 21.Viz Publikace a dokumenty na www.praha21.cz

Transparentnost

Úřad zveřejňuje informace o tom  jak pracuje, abyste se mohli dělat politici, veřejné služby a veřejné organizace odpovědnost. Zavázali jsme se k zveřejňování informací o:

  • kolik veřejných peněz bylo vynaloženo a na co

  • odměny a platy za vykonávání činností v samosprávě

  • co Úřad dělá pro prosazování strategických cílů a naplňování priorit Rady Městské části Praha 21

Přečtěte si více o transparentnosti.

Open Data

Zveřejňování údajů lidem může pomoci mít větší slovo při reformě veřejných služeb. 

Na stránkách www.praha21.cz můžete snadno najít informace, které můžete využít pro přezkum hospodárnosti veřejné správy nebo i pro vývoj webových aplikací, ve kterých tyto data využijete. 

Související témata: Samospráva Úřad městské části


Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Majerová Alena
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz