Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte logo

Potřebuji řešit

  • Aktuality
  • Užívání Klánovického lesa – pěší, cyklisté, jezdci na koních
Aktualita

Užívání Klánovického lesa – pěší, cyklisté, jezdci na koních

V současné době se množí stížnosti na pohyb jezdců na koni v Klánovickém lese. Klánovický les je v první řadě lesem hospodářským, který zároveň slouží k rekreaci a odpočinku nejen občanů žijících v jeho blízkosti, ale i dalších návštěvníků ze širšího okolí. Bývá plný houbařů, po jeho cestách a pěšinách se pohybuje větší množství chodců, běžců, občanů se svými čtyřnohými mazlíčky, veliké množství dětí, cyklistů, a v neposlední řadě i jezdců na koni. Všem těmto skupinám návštěvníků je při dodržování pravidel užívání lesa vyplývajících z §20 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích, v platném znění, vstup do lesa umožněn. Tedy na lesních cestách se můžeme setkat i s cyklisty a jezdci na koních. Samozřejmostí je, aby všichni uživatelé lesa byli vzájemně ohleduplní. Žádáme všechny, kteří se pohybují po těchto cestách rychleji než pěší, zvláště žádáme jezdce na koních a cyklisty, aby dbali zvýšené opatrnosti, nejsou na cestách sami. Také žádáme, aby i rodiče menších dětí byli opatrní, poučili děti, že mohou v lese potkat i cyklisty a jezdce na koních. V neposlední řadě doporučujeme všem, kteří do lesa chodí se psy, aby je, vzhledem k množství pohybujících se lidí a velkého množství divočáků, kteří se opět přestěhovali z kukuřičných polí do lesů, nevodili tzv. na volno. Přejeme nám všem mnoho klidných chvil strávených v Klánovickém lese.

Upozorneni udalosti.jpg

Pro úplnost uvádíme znění § 19 odst. 1 a § 20 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích, v platném znění.

§ 19 Užívání lesů

(1) Každý má právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest. Při tom je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka, popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců.

§ 20 Zákaz některých činností v lesích.

(1) V lesích je zakázáno

a) rušit klid a ticho,

b) provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, budovat chodníky, stavět oplocení a jiné objekty,

c) vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin,

d) těžit stromy a keře nebo je poškozovat,

e) sbírat semena lesních dřevin, jmelí a ochmet,

f) sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les,

g) jezdit a stát s motorovými vozidly,

h) vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu,

i) vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví,

j) mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních,

k) kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa,

l) odhazovat hořící nebo doutnající předměty,

m) narušovat vodní režim a hrabat stelivo,

n) pást dobytek, umožňovat výběh hospodářským zvířatům a průhon dobytka lesními porosty,

o) znečišťovat les odpady a odpadky.

(2) Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.

(3) Zákazy uvedené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na činnosti, které jsou prováděny při hospodaření v lese; zákazy uvedené v odstavci 1 písm. l) až o) se vztahují i na vlastníka lesa, nájemce lesa nebo toho, kdo užívá les z jiného právního důvodu.

(4) Vlastník lesa může povolit výjimku ze zákazů uvedených v odstavci 1 písm. a) až k). Pokud by touto výjimkou byla porušena práva jiných vlastníků lesů, rozhodne na návrh vlastníka lesa orgán státní správy lesů.

(5) Organizované nebo hromadné sportovní akce lze v lese konat na základě oznámení orgánu státní správy lesů. V oznámení, které musí být předloženo nejméně 30 dnů před dnem konání této akce, pořadatel uvede místo a termín konání této akce, předpokládaný počet účastníků, způsob zajištění a souhlas vlastníka lesa. Orgán státní správy lesů může do 15 dnů ode dne doručení oznámení stanovit doplňující podmínky. Ustanovení odstavce 1 písm. g) a j) a odstavce 4 nejsou dotčena.

(6) Zákaz jezdit a stát v lese s motorovými vozidly neplatí pro zaměstnance orgánu státní správy lesů v obvodu jejich působnosti při výkonu činnosti podle tohoto zákona a pro osoby, které vykonávají činnosti povolené zvláštními předpisy.

(7) Zákazy uvedené v odstavci 1 pod písmeny a), h) a j) a se souhlasem vlastníka lesa také pod písmeny b) a g) se nevztahují na výkon práva myslivosti podle zvláštních předpisů.


Osoba odpovědná za aktuálnost informací: Slabochová Dana
Published

Přihlášení / Můj účet

Můžete se přihlásit prostřednictvím sociálních sítí.

Služby městské části od A do Z

Kontakt

Úřad městské části Praha 21

Staroklánovická 260
190 16, Praha 9
tel.: +420 281 012 911
fax.: +420 281 971 531
el. podatelna: podatelna@praha21.cz
ID datové schránky: bz3bbxj
IČ: 00240923

Úřední hodiny

PO: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ÚT: Není úřední den
ST: 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
ČT: Není úřední den
PÁ: 8:00 - 12:00

Matrika v případě svatby omezený provoz